Правила конкурсного приймання

1.  Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

2. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

4. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання (серпень).

5.  Для участі у конкурсному відборі потрібно подати на ім'я директора гімназії заяву, табель успішності учня ( на достатньому і високому рівні).

6.  До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

7. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 (5) класу гімназії проводяться з математики ( письмово) та української мови (диктант з граматичним завданням ).

8. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії проводяться за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного приймання.

9. Учасники олімпіад, конкурсів, захистів науково - дослідницьких робіт МАНу звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. Учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

10. Учні - випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою звільняються від випробуванням з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

11. Діти, які не з'явилися на конкурсні випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

12. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після      оголошення результатів конкурсу.

13. Якщо учні, їх батьки не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення

результатів конкурсу.

14. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загально - освітньої школи

відповідного класу розробляються кафедрами.

15. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробування, що відбуваються у різні дні.

16. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова комісії у присутності її членів та

вступників.

17. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії. Після закінчення випробування письмові роботи

шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної

комісії після виставлення балів.

18. Тривалість написання вступниками письмових робіт 1 астрономічна година.

19. Результати конкурсних випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення.

20. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку відраховуються з гімназії.